Тренінги

Кафедра менеджменту освіти та психології запрошує Вас взяти участь у тренінгах, які заплановано на 2022 рік.


РЕЄСТРАЦІЯ ЗА ПОСИЛАННЯМ
Тренер: Бабко Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти та психології.
Тренінг "Організація освітнього процесу в Новій українській школі на засадах педагогіки партнерства"


Що треба робити для позитивного соціально-психологічного клімату у школі?
Знають мабуть усі. Але як це втілити у життя?
Відвідавши тренінг учасники набудуть практичних знань і вмінь оволодіння технологіями співробітництва та підтримки дитини в освітньому процесі; методами та прийомами формування лідерської культури усіх субʼєктів освітнього простору, технікою розробки інтерактивних форм проведення батьківських зборів та годин спілкування.
Категорія учасників: директори та заступники закладів загальної середньої освіти; методисти методичних служб
Тренер: Бабко Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти та психології.


Сучасні методи та форми профорієнтаційної роботи в школі

Зміст тренінгової роботи спрямовано на усвідомлення основ здійснення фасилітативної профконсультативної допомоги учням під час їх професійного самовизначення; а також відпрацювання вмінь застосування активізуючих профорієнтаційних опитувальників, сучасних профорієнтаційних ігор та ігрових вправ.
Категорія учасників: вчителі, що викладають профорієнтаційні курси за вибором; психологи; методисти методичних служб.
Тренери: Бабко Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти та психології; Житова Олена Федорівна – начальник відділу організації профорієнтації Запорізького обласного центру зайнятості.
   Програма 


Тренінг "Особливості організації та проведення зонального туру всеукраїнського конкурсу "Учитель року""
Участь педагогів у конкурсах професійної майстерності це нелегке випробування.
Але якщо поруч надійний і кваліфікований помічник, то це вже передумова успіху.
На тренінгу будемо оволодівати різними методами науково-методичного супроводу вчителів до участі у різних конкурсних випробування всеукраїнського конкурсу  «Учитель року»
Категорія учасників: методисти методичних служб Запорізької області; заступники директорів закладів освіти.
Тренер: Бабко Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти та психології.

Тренінг "Розробка інструментів формувального оцінювання: психолого-педагогічний аспект"

Педагогічні технології Нової української школи висувають нові вимоги до організації оцінювання результативності особистих досягнень кожного учня.
Зміст даної тренінгової програми відкриває психолого-педагогічні аспекти застосування рефлексивної діяльності, методів і прийомів самооцінювання учнів початкової та основної школи.
Категорія учасників: заступники директорів закладів освіти, вчителі різних навчальних предметів
Тренер: Бабко Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти та психології.
Тренер: Гура Тетяна Євгеніївна– проректор з наукової роботи
 та міжнародної діяльності, доктор психологічних наук,
 професор кафедри менеджменту освіти та психології.

Тренінг "Психолого-педагогічний супровід науково-дослідницької діяльності школярів"
Учасники тренінгу набудуть професійних умінь з організації та супроводу науково-дослідницької діяльності школярів, формування в них наукового світогляду; ознайомляться з успішними практиками підготовки учнів до участі у різних конкурсах-захистах наукових проєктів (МАН України та ін.)
Категорія учасників: педагогічні працівники закладів освіти


Тренери: 
 Гура Тетяна Євгеніївна– проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності, доктор психологічних наук,
 професор кафедри менеджменту освіти та психології.
Чемодурова Юлія Миколаївна, кандидат психологічних наук; доцент кафедри менеджменту освіти та психології.

Тренінг "Розвиток та навчання здобувачів професійної (професійно-технічної)/ фахової  передвищої/ вищої освіти: сучасні  психологічні та нейропсихологічні виміри"
Учасники тренінгу набудуть умінь з організації навчальної діяльності здобувачів освіти, грунтуючись на результатах досліджень сучасної психології та нейропсихології, умінь враховувати вікові психологічні та нейропсихологічні закономірності розвитку у власній викладацькій діяльності
Категорія учасників: педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів професійної /фахової передвищої/ вищої освіти       Тренінг "Інноваційні психолого-педагогічні методи формування та розвитку наскрізних умінь здобувачів освіти"
Учасники тренінгу набудуть професійних умінь з реалізації сучасних інноваційних методів, успішних практик формування та розвитку наскрізних умінь здобувачів освіти, у тому числі - критичності та системності мислення,  умінь оцінювати ризики та приймати рішення, вирішувати проблеми. Учасники тренінгу здобудуть уміння з дизайну мисленнєвої діяльності, розвитку власного професійного мислення.
Категорія учасників: педагогічні працівники закладів освітиТренінг «
Тімбілдінг як ефективний інструмент розвитку корпоративної культури закладу освіти»

У згуртованому колективі взаємодопомога – це запорука успіху. Без підтримки можуть бути досягнуті лише особистісні цілі членів педагогічного колективу, але не загальна мета закладу освіти. Тому у закладах освіти, орієнтованих на розвиток практикують модель командного управління. На сьогоднішній день основним методом розвитку командної роботи є тімбілдинг (командоутворення).В результаті проходження тренінгу Ви отримаєте:
теоретичні знання та практичні навички щодо застосування тімбілдінгу в закладі освіти для підвищення ефективності управління педагогічним колективом.

Категорія учасників: керівні кадри закладів освіти всіх типів

Тренер - Гревцева Євгенія Олександрівна, кандидат наук з державного управління, доцент


Тренінг «Формування комунікативної та конфліктологічної компетентності керівника закладу освіти»

Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі є одним з важливих завдань управління персоналом. Керівник педагогічного колективу, як взірець на якого рівняються інші і як координатор спільної діяльності й управлінець має володіти найвищим рівнем комунікативної та конфліктологічної культури і, безумовно, набувати і розвивати відповідні компетентності. Процес формування конфліктологічної компетентності керівника є складним, тривалим, але актуальним. Своєчасне виявлення керівником конфліктних ситуацій, їх ефективне вирішення, попередження і навіть використання на користь закладу освіти дає змогу ефективніше використовувати потенціал педагогічних працівників, стабілізуючи соціально-психологічний клімат колективу. Об’єктивна необхідність застосування певних умінь, навичок і характеристик особистості для попередження, конструктивного розвитку та вирішення конфліктних ситуацій без заподіяння соціальної шкоди зумовлена ще й тим, що процес спілкування та взаємодії в закладі освіти відбуваються між всіма учасниками освітнього процесу: педагогічними працівниками, здобувачами освіти, батьками, а також обслуговуючим персоналом. А це означає, що існує велика кількість точок перетину поглядів і думок.

Тренінг спрямований на формування та розвиток управлінської компетентності керівника закладу освіти щодо вирішення й запобігання конфліктних ситуацій. 

Професійні компетентності, які розвиваються на тренінгу:
- здатність застосовувати знання з управління та освітнього менеджменту в практичних ситуаціях функціонування закладу освіти;
- здатність формувати безпечне новітнє освітнє середовище в закладі освіти, проявляти управлінську культуру;
- вміти запобігати та вирішувати конфлікти різного рівня.

Категорія учасників: керівні кадри закладів освіти всіх типів
Тренер - Гревцева Євгенія Олександрівна, кандидат наук з державного управління, доцент


Тренінг «Розвиток навичок ефективної комунікації»


Тренінг спрямований на розвиток комунікативної компетентності, адже уміння ефективно спілкуватися – один із найголовніших чинників успіху в будь-якій сфері сучасного життя, у тому числі діяльності керівних кадрів і працівників центрів професійного розвитку. Комунікативна компетентність є надійним фундаментом здорових міжособистісних стосунків і професійного успіху. Удосконалення навичок міжособистісного спілкування може відкрити перед фахівцем нові можливості. Коли ми правильно і точно висловлюємо свої думки, наша точка зору стає зрозумілою іншим людям. Тому більш ймовірно, що нам вдасться досягти взаєморозуміння. 

Категорія учасників: керівні кадри та консультанти центрів професійного розвитку

Тренер - Гревцева Євгенія Олександрівна, кандидат наук з державного управління, доцент
                                     


               

 Тренер: Чемодурова Юлія Миколаївнакандидат психологічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти та психології.

Тренінг  "Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція (тренінговий курс з питань протидії торгівлі людьми)"

В сучасних умовах нестабільності та суспільних перетворень стає особливо важливим спрямовувати психолого-педагогічний вплив на підготовку підростаючої особистості до протидії негативним викликам сучасності. В свою чергу, діяльність психологічної служби закладу освіти містить певні засоби виховного впливу щодо формування особистості, її активної громадянської позиції, збагачення інтелектуального, творчого потенціалу, найбільш повного розвитку здібностей, талантів в інтересах самої особистості й суспільства.
Програма «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» становить змістовну основу соціально-педагогічної технології протидії торгівлі людьми; містить розроблений комплекс занять з учнями 7, 8, 9, 10, 11-х класів; отримала схвалення Міністерства освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти.
В результаті проходження тренінгу Ви отримаєте  сучасний інструмент, використання якого в освітньому процесі є важливим елементом ефективної профілактичної роботи психологічної служби, а також новітнім методом просвітницької діяльності в освітньому середовищі.
Категорія учасниківпрацівники психологічних служб закладів освіти Запорізького регіону (практичні психологи і соціальні педагоги).

Тренер: Панкратова Олена - голова правління Громадської організації «Об'єднання психологів, психотерапевтів та реабілітологів «Відновлення»Тренінг "Професійна саморегуляція як засіб подолання психо-емоційного вигорання під час пандемії"

    Сучасна система освіти висуває підвищені вимоги не тільки до особистісних і професійних якостей педагогічного працівника, а й до рівня його фізичного та психічного здоров'я. Однак об'єктивно існуючі особливості та умови професійної педагогічної діяльності, їх стресогенний
характер, призводять до виникнення емоційної напруженості, зниження стійкості психічних функцій фахівця, його працездатності, появі нехарактерних помилок у роботі, сприяє розвитку синдрому емоційного (психічного) вигорання.
     У зв'язку з цим емоційна стійкість до різних напружених факторів професійної діяльності розглядається як професійно важлива якість особистості працівника системи освіти, розвитку якої  необхідно приділяти особливу увагу.

Мета тренінгу: демонстрація ефективних методів професійної саморегуляції фахівця в умовах карантину.

Основні завдання:
1. Активізація процесу самопізнання, підвищення самооцінки і
позитивного ставлення до себе й своїх можливостей.
2. Навчання різним технікам експрес-регуляції емоційних станів та
розвиток навичок довільного контролю.
3. Запобігання емоційному вигоранню через зниження рівня
професійного стрессу.
4. Створення умов для формування вмінь та навичок щодо профілактики і
корекції професійно обумовлених деформацій і деструкцій особистості,
формування конструктивних стратегій їх подолання.

Професійні компетентності, які розвиваються в процесі майстер-класу:
- Розвиток компетентності особистісного самовдосконалення (аутопсихологічна компетентність)
- Розробляти і реалізовувати профілактичні програми, що спрямовані на попередження порушень і відхилень у соціальному і особистісному статусі, в психічному розвитку педагогічного працівника.
- Запобігання розвитку синдрому емоційного (психічного) вигорання, професійних деформацій і деструкцій фахівця.

Категорія учасників: педагогічні працівники, психологи, практичні психологи, соціальні педагоги, вчителі 
7 коментарів:

 1. Спасибо огромное,руководителям и тренерам кафедр менеджмента за интересный семинар для завучей и директоров по информационным технологиям и методам!!!ЗУВК№64

  ВідповістиВидалити
 2. Доброї години доби, колеги! Підкажіть, будь ласка, як потрапити на тренінг "Професійна саморегуляція як засіб подолання психо-емоційного вигорання під час пандемії" ? Дякую за відповідь!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Доброго дня! Зареєструватись можна за посиланням https://sites.google.com/site/nnczoippo/education-2021/tren-2021

   Видалити
 3. Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як зареєструватися та потрапити на тренінг "Професійна саморегуляція як засіб подолання психо-емоційного вигорання під час пандемії" ? Дякую за відповідь!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Доброго дня! Зареєструватись можна за посиланням https://sites.google.com/site/nnczoippo/education-2021/tren-2021

   Видалити
 4. Добрий день! Я теж хотіла би зареєструватися на Тренінг "Професійна саморегуляція як засіб подолання психо-емоційного вигорання під час пандемії". Як це можна зробити?
  Дякую!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Доброго дня! Зареєструватись можна за посиланням https://sites.google.com/site/nnczoippo/education-2021/tren-2021

   Видалити